Про нас

Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

 

Освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «магістр»:

051 «ЕКОНОМІКА»  освітньо-професійна програма «Експертна оцінка землі та нерухомого майна».

 

Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування успішно працює в різних напрямах, що охоплюють розробку наукових і прикладних технічних рішень для секторів природокористування, агропромислового виробництва, машино- і приладобудування тощо. Наші освітні навчальні програми спрямовані на підготовку фахівців для таких важливих сфер суспільного та природо-економічного розвитку України, як економіка природокористування і геодезія та землеустрій.

 

Сьогодні гостро відчувається брак висококваліфікованих фахівців, спроможних успішно вирішувати проблеми, які постають в середовищі землеустрою, землевпорядкування, ведення і використання даних земельного кадастру, супроводу будівельної і землевпорядної документації, управління природними ресурсами, природокористування та інших. Відповідно до запитів ринку праці та економічної доцільності, навчання за спеціальностями «Геодезія та землеустрій» передбачає системне засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навиків роботи із земельним кадастром, геодезичними, геоінформаційними, картографічними приладами, а також із прикладними геодезичними та управлінськими програмами. Такий комплексний підхід дозволяє нашим випускникам досить легко реалізовувати свій потенціал на ринку праці відповідно до професії.

Сучасний суспільний розвиток неуявний без вирішення екологічних проблем, тому на фахівців-екологів людство покладає нині дуже великі надії. І незаперечним фактом стає той, що сьогодні екологічна освіта стає суттєвою передумовою успіху господарської діяльності.

Фахівці агрономи покликані професійно виконувати роботу, пов’язану із вирощуванням сільськогосподарських культур, впроваджувати й освоювати нові сорти рослин, обґрунтовувати системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва для забезпечення зростання виробництва і підвищення якості вирощеної продукції та поліпшення стану ґрунтів.

 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО НАВЧАЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

Геодезія та землеустрій

Навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» здійснюється в межах освітнього рівня «бакалавр».

 

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» характеризується високим рівнем актуальності, що обумовлено складністю і динамізмом процесів в сферах землекористування, землевпорядкування та охорони земель. Окрім цього, вагомим аргументом щодо посилення значимості спеціальності в сучасних умовах є активний розвиток, поширення та використання передових технологій в практичній діяльності геодезистів та землевпорядників. Зважаючи на це, основним завданням спеціальності є формування висококваліфікованого фахівця, спроможного забезпечувати весь комплекс геодезичних робіт (зйомку місцевості, обробку геодезичних вимірів, винесення їх на місцевість, забезпечення геодезичного контролю за будівництвом тощо) із використанням сучасного високотехнологічного обладнання; здійснювати комплексну професійну діяльність у сфері землевпорядкування (забезпечувати ефективне використання земель, їх охорону, здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства, забезпечувати ведення земельного обліку тощо); а також забезпечувати формування, обслуговування і використання даних земельного кадастру, землевпорядної документації і т.д.

 

Результатом навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» є здобуття професійних компетентностей, які дозволяють:

– розробляти та приймати раціональні рішення щодо розпорядження і використання землі та об’єктів нерухомості, обґрунтовувати доцільність їх купівлі, продажу чи залучення інвестицій;

– формувати нормативні землевпорядні документи, розробляти нормативно-кошторисну інформацію, документацію з відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

– забезпечувати супровід оцінки землі та нерухомого майна, формувати обґрунтовані експертні висновки про їх вартість;

– здійснювати експертизу землі, будівель та споруд на предмет їх відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

– вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити поповнення та оновлення даних земельного кадастру.

 

Здобувши вищу освіту за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», випускник може працювати у сферах:

– геодезії та землеустрою у системі Держгеокадастру;

– відділах архітектури і містобудування;

– інвентаризації та оцінки землі і нерухомого майна;

– будівельних, дослідницьких та проектних організаціях;

– на промислових підприємствах і в геодезичних організаціях;

–  в органах місцевого самоврядування.

 

 

 

051 «Економіка»

Студенти які навчаються за освітньо-професійною програмою  «Експертна оцінка землі та нерухомого майна» застосовуючи законодавчу та нормативно-правову базу, методичні підходи займаються організацією та виконанням робіт з оцінки землі та нерухомого майна, формуванням звітів з оцінки.

В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у розроблені різного роду документації, пов’язаної з оцінкою землі та нерухомого. Практичні заняття проводяться з використанням сучасного навчального обладнання та програмних продуктів. В період дослідницької практики за темою магістерської роботи студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження.

Ключові результати навчання:

Знання і розуміння:

 • Правової та методичної основи проведення оцінки земельних ресурсів та нерухомого майна;
 • Методів і засобів використання ГІС-технологій при оцінці нерухомості;
 • Нормативно-правового регулювання іпотечного кредитування
 • Методичних засад оцінки майнових прав.
 • Методологічних основ прогнозування та розвитку ринку нерухомості.
 • Принципів і способів здійснення державного контролю оцінки нерухомості.

Застосування знань:

 • Проведення нормативної та експертної грошової оцінки землі;
 • Проведення оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав;
 • Використання ГІС-технологій при оцінці нерухомого майна;
 • Планування та прогнозування розвитку ринку нерухомості для управлінських цілей;
 • Формування та рецензування звітів про оцінку;
 • Розроблення проектів регулювання ринків нерухомості та земельних ресурсів.

Формулювання суджень:

 • Здатність реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку земельних ресурсів;
 • Здатність застосовувати на практиці методи аналізу ринку;
 • Здатність виконувати економіко-планувальне зонування території;
 • Здатність розраховувати нормативну та експертну грошову оцінку земель використовуючи різні методичні підходи;
 • Здатність вирішувати питання використання нерухомості на користь вирішення соціально-економічних завдань.

Випускник в галузі експортної оцінки землі та нерухомого майна може займати такі посади: науковий співробітник (аналіз ринку нерухомості, соціально-економічних перспектив розвитку території, бізнес-планування, маркетингові дослідження ринку землі та нерухомого майна, розроблення нових методів оцінки), оцінювач (оцінка землі, нерухомого майна, паїв, цілісних майнових комплексів, майнових прав), викладач, асистент вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, консультант по маркетингу (ринок земель), керівник проектів та програм у сфері матеріального та нематеріального виробництва, керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування володіє потужним кадровим потенціалом, що включає визнаних науковців і фахівців технічного та економічного профілів. Очолює кафедру доктор економічних  наук, професор, Язлюк Борис Олегович.

 

Також навчально-методичну та наукову роботу на кафедрі здійснюють: доктор технічних наук, професор, академік Нью-Йоркської Академії наук США, академік Інженерної академії України Юрій Володимирович Дзядикевич; доктор економічних наук, професор Борис Олегович Язлюк; доктор економічних наук, академік АН ВО України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Тарас Григорович Дудар;  доктор сільськогосподарських наук, доцент Олег Васильович Овчарук; доктор економічних наук, професор Микола Кирилович Парховець; кандидат економічних наук, доцент Василь Васильович Файфура; кандидат економічних наук, доцент Роман Володимирович Волошин; кандидат технічних наук, доцент Андрій Орестович Вітровий; кандидат технічних наук, доцент Микола Васильович Буряк; кандидат економічних наук, доцент Галина Ігорівна Пиріг; кандидат економічних наук, доцент Ірина Василівна Любезна; кандидат економічних наук, доцент Андрій Миколайович Бутов; кандидат економічних наук, доцент Михайло Миколайович Федірко; кандидат економічних наук, доцент Наталія Олегівна Шельма; кандидат географічних наук, ст. викладач Марія Володимирівна Горун; старший викладач Василь Васильович Мельниченко.

 

Викладачі кафедри є винахідниками. За роки існування кафедри винахідники подали понад 130 заявок на винаходи та корисні моделі та одержали на них відповідні охоронні документи – патенти України. Це підтверджує високий рівень науково-технічних розробок. Матеріали винаходів, на які одержано патенти України, використовуються у навчальному процесі Тернопільського національного економічного університету.

 

Викладачі кафедри визнані «Кращими винахідниками Тернопільської області» у 2005-2016 рр. (д.т.н., професор Р. Б. Гевко; д.т.н., професор Ю.В. Дзядикевич; к.т.н., доцент Р. І. Розум; к.т.н., доцент А. О. Вітровий; к.т.н., доцент Буряк М.В.), та лауреатами обласної премії імені Івана Пулюя (д.т.н., професор Р. Б. Гевко; д.т.н., професор Ю.В. Дзядикевич).

 

Співробітники кафедри працюють над низкою госпдоговірних тем із загальним обсягом фінансування понад 100 тис. грн.

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Кафедра економіки біоресурсів та природокористування тісно співпрацює із різними міжнародними програмами обміну та стажування студентами, зокрема: APOLLO e.V. (ФРН), Сільськогосподарській програмі університету Міннесоти (США), Програмі підготовки спеціалістів сільського господарства і фермерів (ФРН) та інших. Відповідно до цього, навчаючись у нас, Ви матимете можливість стажуватися в Німеччині, Данії, Швейцарії, Нідердандах, США та інших країнах.

 

НАШІ УСПІХИ І ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК

Наші студенти та наші випускники – це наша гордість. Серед них, багато переможців предметних олімпіад та конкурсів наукових робіт, що підтверджує високий рівень підготовки на кафедрі. Серед наших випускників багато керівників, науковців, спеціалістів у сфері економіки, менеджменту, бізнесу, юриспруденції, природокористування та еколого-природоохоронної діяльності.

 

Навчання на кафедрі економіки біоресурсів та природокористування не обмежується навчальними аудиторіями. Наші студенти мають можливості для гармонійного розвитку особистості. Вони займаються у численних спортивних секціях (футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, настільний теніс, важка та легка атлетика, інші види спорту), гуртках художньої самодіяльності, приймають участь у творчих та культурно-масових заходах в межах та поза межами Університету. Працівники кафедри економіки біоресурсів та природокористування організовують та забезпечують сприяння у проведенні навчальних та пізнавальних екскурсій на передові підприємства та установи регіону, в природно-заповідні та визначні культурно-історичні місця України.

Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІ корпус, а.2220)
Тернопіль, 46020

E-mail: kaf_mbp@tneu.edu.ua

Сайт кафедри: http://mbp.tneu.edu.ua