Професорсько-викладацький склад

 

Язлюк Борис Олегович

 
Посада: професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Контакти:
E-mail: b.yazliuk@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220
 Головний редактор наукового видання «Український журнал прикладної економіки / Ukrainian Journal of Applied Economics» Тернопільського національного економічного університету.
   Член редакційної колегії електронного наукового видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету.
Член редакційної колегії електронного наукового видання «Соціально-економічні проблеми і держава».
Керівник освітньої програми магістр «Експертна оцінка землі та нерухомого майна» з спеціальності 051 Економіка.
Керівник фахового спрямування підготовки бакалавр «Економічна оцінка землі та нерухомого майна» з спеціальності 051 Економіка.
Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.05 по захисту дисертацій доктора (кандидата) економічних наук в Тернопільському національному економічному університеті.
Згідно наказу № 407 Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2015 року і дотепер Язлюка Бориса Олеговича введено до складу експертної ради ДАК з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з проблем секторального розвитку та підприємництва.
У 2001 році в рамках національного проекту нагороджений дипломом «ЛІДЕР РЕГІОНУ», всеукраїнський біографічний довідник. У квітні 2013 року подяка міського голови Тернополя за високий професіоналізм у роботі, вагомий внесок у формування, зміцнення і розвиток наукового потенціалу міста Тернополя та з нагоди проведення Днів науки. За період з 2005 року і дотепер нагороджений грамотами та подяками Тернопільського національного економічного університету. У 2016 році нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
Автор більше 100 наукових і навчально-методичних праць.
Автор-співавтор п’ятнадцяти патентів на корисну модель.
Коло наукових інтересів: проблематика модернізації економіки у міжрегіональному розвитку; інвестиційне проектування та його інноваційна спрямованість; підвищення професійної компетентності персоналу.

Дзядикевич Юрій Володимирович

Посада: професор кафедри
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор технічних наук
RESEARCHER ID:  C-4476-2016

Контакти: 
E-mail: yu.dziadykevych@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.

Кабінет: 2402

У 1965 році закінчив Львівський політехнічний інститут, кваліфікація „інженер-механік”. З 1968 року по 1970 рік працював викладачем Тернопільського філіалу Київського інституту народного господарства. З 1970 року до 1974 аспірант Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР.
У 1974 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Дослідження процесу твердофазної взаємодії в деяких композиційних матеріалах”. З 1974 по 2002 рр. старший викладач, доцент, завідувач кафедри, професор кафедри професійного навчання Тернопільського педагогічного інституту.
Рішенням ВАК СРСР в 1974 році присвоєно вчене звання „доцент”, а в 1992 році ВАК України видав диплом доктора технічних наук за спеціальністю „Матеріалознавство” і в цьому ж році Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України видало диплом професора. В1996 році одержав диплом дійсного члена Нью-Йоркської академії наук (США), а в 2015 р. одержав диплом академіка Інженерної Академії України. На кафедрі інженерного менеджменту працює з 2002 р. Педагогічний стаж роботи у вищій школі І-IV рівня акредитації – 46 років.
Викладає такі дисципліни: економічні основи ресурсозбереження, енергетичний менеджмент, охорона праці в галузі.
Коло наукових інтересів: розробка нових композитних матеріалів і енергетичних технологій.

 


Дудар Тарас Григорович

Посада: професор кафедри

Вчене звання: професор

Наукова ступінь: доктор економічних наук

RESEARCHER ID:  G-7086-2017

Контакти: 
E-mail: t.dudar@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 220

Кабінет: 2220

Доктор економічних наук, професор, академік АН ВО України (1996), член-кореспондента НААН України (2002), Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Після закінчення у 1973 р. Львівського сільськогосподарського інституту за фахом “Економіка і організація сільського господарства”, працював головним економістом колгоспу в селі Озерна Зборівського району Тернопільської області.
У 1976-1979 рр. стаціонарно навчався в аспірантурі, після чого працював на посаді асистента кафедри управління і наукової організації праці у Львівському сільськогосподарському інституті. З 1982 р. педагогічна і наукова діяльність продовжувалася в Тернопільській академії народного господарства, де він пройшов усі службові щаблі – від асистента кафедри до професора (1992 р.), доктора економічних наук, ставши відомим вченим у галузі аграрної економіки. З 1994 р. завідувач кафедри аграрного менеджменту і права Тернопільської академії народного господарства (сьогодні Тернопільський національний економічний університет). У 1979 р. в Інституті економіки НАН України захистив дисертацію “Організація управління якістю продукції в молочному скотарстві” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.05. – Економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство), а у 1992 р. в Інституті аграрної економіки УААН – докторську дисертацію “Економічні проблеми підвищення якості сільськогосподарської продукції (на матеріалах агропромислових формувань України)” із спеціальності 08.00.05. – Економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство). Академія наук Вищої школи України в 1996 р. обрала Т.Г. Дудара академіком по відділенню економіки. Загальними зборами Української академії аграрних наук в 2002 році обраний членом-кореспондентом УААН по відділенню аграрної економіки і земельних відносин за напрямом “Економіка і організація агропромислового виробництва”.
У 2009 р. Указом Президента України удостоєний Почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.
Дисципліни:  “Аграрна політика”, “Агропромисловий маркетинг”, “Основи управлінського консультування”, “Економіка природокористування”.
Коло наукових інтересів: дослідження економічних проблем підвищення якості і конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в аграрній сфері; розробка основних напрямів підвищення якості сільськогосподарської продукції в динаміці розвитку нових організаційних форм господарювання і ринкових відносин в АПК; проблеми формування і розвитку національного агропродовольчого ринку; концептуальні основи екологізації агропромислового виробництва та організації маркетингової діяльності в аграрному секторі України.


Пархомець Микола Кирилович

Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Контакти:
E-mail: m.parkhomets@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220
Коло наукових інтересів: розвиток продуктових підкомплексів АПК, спеціалізація, концентрація та інтеграція агропромислового виробництва.
 1. Пархомець, М. К. Аналіз ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості: організація та методика [Текст] : Монографія / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 223 с.
 2. Пархомець, М. К. Організаційно-економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах [Текст] : монографія / М. К. Пархомець. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 346 с.
 3. Пархомець, М. К. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва : організація та методика [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, М. З. Матвійчук ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 228 с.
 4. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 5. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 388 с.
 6. Пархомець, М. К. Організаційно-правові форми діяльності та особливості формування фінансових ресурсів в аграрних підприємствах [Текст] / М. К. Пархомець // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 64-70.
 7. Пархомець, М. К. Теоретичні та методичні засади дохідності як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / М. К. Пархомець // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 45-63.
 8. Пархомець, М. К. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 260 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Пархомець, М. К. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств : теорія, методика, практика [Текст]: монографія / М. К. Пархомець, В. В. Гудак; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 256 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс]: навч. посіб. /С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.]; за ред. С. Л. Дусановського.– Тернопіль: Горлиця, 2008.– 262 с.
 2. Фінанси агропромислового виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 403 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Пархомець, М. К. Грошові надходження агропромислових підприємств [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 83-93.
 4. Пархомець, М. К. Фінансове планування у підприємстві АПВ [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 274-291.
 5. Пархомець, М. К. Формування та розподіл прибутку агропромислових підприємств [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 94-113.
 6. Пархомець, М. К. Фінансова основа розвитку агропромислового виробництва – формування інтегрованих об’єднань [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 292-310.
 7. Пархомець, М. К. Фінансово-економічна діяльність підприємств АПК в сучасних умовах [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 43-58.
 8. Пархомець, М. К. Фінансовий стан підприємства АПВ [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 257-273.
 9. Пархомець, М. К. Оборотні засоби, їх організація та використання на аграрних підприємствах [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 131-140.
 10. Пархомець, М. К. Банкрутство і фінансова санація підприємств агропромислового виробництва [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 311-325.

Овчарук Олег Васильович

Посада: професор кафедри
Наукова ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Контакти:

E-mail: o.ovcharuk@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220

 

 

 

 

 

 


 

 

Гайда Юрій Іванович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0001-6019-9654
RESEARCHER ID: G-7228-2017

Контакти: 

Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Скринька: yu.hayda@tneu.edu.ua
Кабінет: 3101

Дисципліни: Мікроекономіка, Політична економія
Коло наукових інтересів: економіка довкілля та природних ресурсів, збереження лісових генетичних ресурсів
Публікації:
1.     Гайда Ю. І. Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні  /  Ю.І. Гайда, Р. М. Яцик, В.І. Парпан // Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. Випуск 4. Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні. ― Івано-Франківськ: УкрНДІгірліс. – 2012. –  С. 231-263.
2.     Гайда Ю.І. Положення із виділення, збереження та сталого використання генетичного фонду лісових деревних порід в Україні / Ю.І. Гайда, Р.Т.Волосянчук та інші // Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. Випуск 4. Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні. ― Івано-Франківськ: УкрНДІгірліс. – 2012. – С. 231-263.
3.     Гайда Ю. І. Методика комплексного оцінювання генетичних резерватів лісових деревних порід / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУУ. – 2013. – № 23.02 – С. 8-15.
4.     Гайда Ю. І. Національні стратегії збереження та сталого використання лісових генетичних ресурсів у європейських країнах: досягнення та перспективи / Ю.І. Гайда, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУУ. – 2013. – № 23.3 – С. 9-15.
5.     Гайда Ю. І. Лісівничо-екологічні особливості формування мережі об’єктів збереження лісових генетичних ресурсів / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. І. Парпан // Науковий вісник НЛТУУ. – 2013. – № 23.7 – С. 9-17.
6.     Гайда Ю. І. Географічні культури як інструмент вивчення реакції лісових деревних видів на зміни клімату / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУУ. ― 2014. ― № 24.9 ― С. 24-30.
7.     Лось С.А. State of  Forest Genetic Resources in Ukraine (Стан лісових генетичних ресурсів в Україні) / С.А. Лось, Л.І. Терещенко, Ю.І. Гайда та інші. – Харків: Планета-Прінт, 2014. – 138 с.
8.     Гайда Ю.І. Збереження лісових генетичних ресурсів як необхідна умова сталого лісового менеджменту / Ю.І. Гайда // Галицький економічний вісник (науковий журнал ТНТУ ім. І. Пулюя) ― 2014. ― № 4 (47) ― С. 68-75.
9.     Гайда Ю.І. Сертифікація лісів як інструмент екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств / Ю.І. Гайда // Ефективна економіка. – 2015. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. economy.nayka.com.ua/
10.  Гайда Ю.І. Cталий розвиток: концепції кількісної і якісної оцінки / Ю.І. Гайда // Агросвіт. – 2015. – № 2. – С. 3-9.
11.  Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної економік / [В.В. Козюк, О.В. Длугопольський, Ю.І. Гайда, О.І. Заклекта, Л.А. Родіонова та інші]. – Тернопіль: Вектор, 2015. – 248 с.
12.  Гайда Ю.І. Індекс екологічної ситуації як індикатор сталого розвитку національної економіки / О.В. Длугопольський, Ю.І. Гайда // Мат. ХХ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (25-26 травня 2015 р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С. 61-63.
13. Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія / [Ю.В. Дзядикевич, Б.О. Язлюк, Р.Б. Гевко, Ю.І. Гайда та ін.]  – Тернопіль: Астон, 2016. –392с.
14. Гайда Ю.І. Економічна оцінка генетико-екологічного потенціалу лісів Тернопільщини / Ю.І. Гайда, М.Б. Свинтух, Т.Ю. Гайда // Ukrainian Journal of Applied Economics. – 2016.  – Volume 1. – С. 29–38.
15.  Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування: монографія / [Л. Царик, І. Барна, Ю. Гайда та ін.]. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 498 с.
16. Гайда Ю.І. Особливості прогнозування попиту на готельно-туристичні послуги / Ю.І. Гайда, Ю.Р. Кулик // Економічний аналіз. –  2016. – Том 24. – № 1. – С. 22–29.

Файфура Василь Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: 47-50-50*12-286
E-mail: v.faifura@tneu.edu.ua
Кабінет: 2220

 

 

 

 


 Федірко Михайло Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail:
Кабінет: 2220
Телефон/факс: 38 0352 47 50 50 *12286

 

 

 

 


 

Бутов Андрій Миколайович

Посада: доцент кафедри, заступник декана

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Контакти:
E-mail: a.butov@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220

Волошин Роман Володимирович

 Посада: доцент кафедри
 Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
RESEARCHER ID:  G-7076-2017

Контакти: 
E-mail: r.voloshyn@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 226

Кабінет: 2206

У 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю “Аграрний менеджмент”. З 2001 року працює викладачем-стажистом, а з 2003 року – викладачем кафедри аграрного менеджменту і права. В 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – “Економіка та управління національним господарством” на тему: “Формування ринку конкурентоспроможного зерна”. Є автором 53 наукових та навчально-методичних праць.
Викладає дисципліни: “Менеджмент”, “Логістика”, “Стратегічне управління”, “Еколого-правові відносини в довкіллі”, “Соціальна відповідальність бізнесу”.
Коло наукових інтересів: організаційно-економічний механізм формування та розвитку зернового ринку України; проблеми формування ефективної системи управління в АПК України.


Вітровий Андрій Орестович

 Посада:  доцент кафедри
 Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
RESEARCHER ID:  G-7093-2017

Контакти: 
E-mail: a.vitrovyi@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425

Кабінет: 2402

У 1996 році закінчив Тернопільський державний технічний університет, в цьому ж році вступив до аспірантури за спеціальністю сільськогосподарські машини. У 1999 в Луцькому державному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему: „Обґрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату” за спеціальністю 05.20.01 – механізація сільськогосподарського виробництва. З 1999 р. по 2001 р. працював старшим викладачем кафедри обладнання та технології зварювального виробництва Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. З 2001 р. по 2002 р. завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін Бережанського агротехнічного інституту Національного аграрного університету. З 2002 р. старший викладач, а з 2004 р. доцент кафедри інженерного менеджменту. Має тридцять два патенти на винаходи, понад тридцять наукових праць. Член-кореспондент Інженерної академії України. Кращий винахідник Тернопільської області 2007 року.
Викладає дисципліни: операційний менеджмент, методи прийняття управлінських рішень, економіка та управління природними ресурсами.
Наукові інтереси: дослідження техніко-економічних показників транспортування сипких матеріалів по криволінійних трасах.


Буряк Микола Васильович

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
RESEARCHER ID:  G-6520-2017

Контакти: 
E-mail: m.buriak@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425

Кабінет: 2402
У 1998 році закінчив Тернопільський державний технічний університет, а у 1999 році магістратуру. В цьому ж році вступив до аспірантури за спеціальністю „Сільськогосподарські машини”. У 2004 році в Хмельницькому національному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему: „Обґрунтування параметрів низькодинамічних кулькових запобіжних муфт” за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство. З 2002 р. по 2004 р. працював викладачем, а потім за сумісництвом старшим викладачем кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. З 2003 р. – старший викладач кафедри, а з 2011 року доцент кафедри економіки та менеджменту природокористування. Має 24 патентів на винаходи, та понад сімдесят  наукових праць.
Викладає дисципліни: ситуаційний менеджмент, екологічний менеджмент,  екологічна безпека.
Коло наукових інтересів: дослідження параметрів пружинних і низькодинамічних запобіжних муфт, енергозбереження та енергозберігаючі технології.

 


 Пиріг Галина Ігорівна

 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:

E-mail: h.pyrih@tneu.edu.ua
Кабінет: 2220
Телефон/факс: 38 0352 47 50 50 *12286

Любезна Ірина Василівна
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
RESEARCHER ID:  G-7064-2017

Контакти: 
E-mail: i.liubezna@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.

Кабінет: 2402
Закінчила у 2003 р. Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
З 2003 року по 2005 року працювала на посаді стажиста-дослідника кафедри обліку і контролю фінансово-господарської діяльності Тернопільської академії народного господарства. З 2005 року по 2013 рік працювала викладачем кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері ТНЕУ. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів». У 2010р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. З 2013р. по даний час працює старшим викладачем кафедри економіки довкілля та менеджменту природокористування. Автор 32 наукових праць.
Викладає дисципліни – Організація біржової діяльності, виробничий менеджмент.
Коло наукових інтересів: підвищення ефективності використання матеріальних запасів.

 


 Штельма Наталія Олегівна

 

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220

 

Горун Марія Володимирівна

Посада: старший викладач
Наукова ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання:

Контакти:

E-mail:
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220


Мельниченко Василь Васильович

Посада: старший викладач

 
ORCID ID: 0000-0001-8384-0934
RESEARCHER ID: J-4634-2017

Контакти:
E-mail: v.melnychenko@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425
Кабінет: 2402

У 1996 році закінчив з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю “Облік і аудит” спеціалізація “Облік і аудит в сільському господарстві”. У 1997 році закінчив з відзнакою центр підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства і здобув фах магістра державного управління. З 1998 року працює на кафедрі викладачем, а з 2002 року старшим викладачем. Працює над кандидатською дисертацією на тему: “Організація і функціонування регіонального ринку цукру”. Є автором 25 наукових та навчально-методичних праць.
Викладає дисципліни: “Електронний бізнес”, “Самоменеджмент”, “Інноваційний менеджмент”.
Коло наукових інтересів: дослідження напрямів оптимізації організаційних структур управління аграрними підприємствами на базі автоматизації управлінських процесів.

 


  Януш Людмила Теодозіївна

Посада: старший лаборант

 
 
Контакти: 
E-mail: mbp@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.
Кабінет: 2402