Інформація про освітні програми

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» здійснюється в межах освітнього рівня «бакалавр».

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» характеризується високим рівнем актуальності, що обумовлено складністю і динамізмом процесів в сферах землекористування, землевпорядкування та охорони земель. Окрім цього, вагомим аргументом щодо посилення значимості спеціальності в сучасних умовах є активний розвиток, поширення та використання передових технологій в практичній діяльності геодезистів та землевпорядників. Зважаючи на це, основним завданням спеціальності є формування висококваліфікованого фахівця, спроможного забезпечувати весь комплекс геодезичних робіт (зйомку місцевості, обробку геодезичних вимірів, винесення їх на місцевість, забезпечення геодезичного контролю за будівництвом тощо) із використанням сучасного високотехнологічного обладнання; здійснювати комплексну професійну діяльність у сфері землевпорядкування (забезпечувати ефективне використання земель, їх охорону, здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства, забезпечувати ведення земельного обліку тощо); а також забезпечувати формування, обслуговування і використання даних земельного кадастру, землевпорядної документації і т.д.

 

Результатом навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» є здобуття професійних компетентностей, які дозволяють:

– розробляти та приймати раціональні рішення щодо розпорядження і використання землі та об’єктів нерухомості, обґрунтовувати доцільність їх купівлі, продажу чи залучення інвестицій;

– формувати нормативні землевпорядні документи, розробляти нормативно-кошторисну інформацію, документацію з відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

– забезпечувати супровід оцінки землі та нерухомого майна, формувати обґрунтовані експертні висновки про їх вартість;

– здійснювати експертизу землі, будівель та споруд на предмет їх відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

– вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити поповнення та оновлення даних земельного кадастру.

 

Здобувши вищу освіту за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», випускник може працювати у сферах:

– геодезії та землеустрою у системі Держгеокадастру;

– відділах архітектури і містобудування;

– інвентаризації та оцінки землі і нерухомого майна;

– будівельних, дослідницьких та проектних організаціях;

– на промислових підприємствах і в геодезичних організаціях;

–  в органах місцевого самоврядування.

 

101 – «ЕКОЛОГІЯ»

Освітня програма – «Екологічна безпека і охорона навколишнього середовища»

Здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальністю 101 «Екологія» отримують освітню кваліфікацію «Бакалавра з екології», що дає їм змогу ставити завдання та кваліфіковано вирішувати практичні проблеми у сфері забезпечення екологічної безпеки і охорони довкілля, використовувати у професійній діяльності принципи сталого розвитку та збалансованого природокористування для реалізації превентивних заходів з охорони довкілля, застосовувати в професійній діяльності положення національного та міжнародного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища,   застосовувати еколого-правові норми та ідентифікувати екологічні правопорушення, організовувати еколого-орієнтовану господарську діяльність, розробляти та реалізувати природоохоронні та ресурсозберігаючі програми, забезпечувати ефективний екологічних менеджмент підприємством та реалізовувати екологічні маркетингові програми.

За період навчання студенти мають змогу проходити практику на базі управлінь екології та природних ресурсів обласних адміністрацій, структурних підрозділів Державної екологічної інспекції, працюючих підприємств, стажуватися за кордоном, а також поєднувати навчання за кордоном, брати участь у міжнародних конференціях і семінарах.

Посади, які можуть обіймати випускники-екологи:

Спеціаліст з виробничо-екологічної безпеки
Інженер-еколог
Екологічний аудитор
Інспектор з охорони природи
Інженер з охорони навколишнього середовища
Менеджер-еколог на підприємстві
Технолог з природоохоронних робіт
Спеціаліст відділу екологічного контролю
Фахівець з моделювання екологічних систем
Спеціаліст лабораторії з охорони навколишнього середовища
Фахівець з управління природокористуванням
Експерт з екології
Технік-еколог

 

 

 

 

 

 

 

201 – «АГРОНОМІЯ»

Фахівці агрономи мають розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми в галузі сільськогосподарського виробництва, володіти методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технологій виробництва сільськогосподарських культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони, програмувати врожай на базі різних застосовуваних агротехнологій.

За період навчання студенти спеціальності 201. «Агрономія» мають змогу проходити практику на базі провідних аграрних господарств України, стажуватися та навчатись за кордоном, брати участь у міжнародних конференціях і семінарах.

Посади, які можуть обіймати випускники-агрономи:

Агроном,
Агротехнік;
Агрохімік
Агроном з насінництва
Агроном із захисту рослин
Інспектор служби фіто санітарного контролю
Регіональний представник виробників насіння, добрив, засобів захисту рослин
Аграрний експерт
Експерт з моніторингу якості ґрунтів
Спеціаліст лабораторії моніторингу ґрунтів та якості продукції рослинництва
Агроном-технолог з переробки продукції рослинництва
Агроном відділення
При кафедрі економіки біоресурсів і природокористування та факультету аграрної економіки та менеджменту ТНЕУ працює Лабораторія студентських зелених бізнес-проектів. Своєю активною діяльністю Лабораторія популяризує ідеї зеленої економіки серед малого і середнього бізнесу, намагається стати провідником «зелених» рішень на території об’єднаних громад, а також центром надання консалтингових послуг у екологічній сфері.

Головні напрями роботи Лабораторії вбачаються у розвитку екологічного підприємництва, проектів природоохоронної оптимізації довкілля на територіях громад, розробленні програм екологічного оздоровлення басейнів малих річок, сприянні вирішення проблеми твердих побутових відходів та впровадженні відновлюваних джерел енергії.

 

051 «Економіка»

Студенти які навчаються за освітньо-професійною програмою  «Експертна оцінка землі та нерухомого майна» застосовуючи законодавчу та нормативно-правову базу, методичні підходи займаються організацією та виконанням робіт з оцінки землі та нерухомого майна, формуванням звітів з оцінки.

В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у розроблені різного роду документації, пов’язаної з оцінкою землі та нерухомого. Практичні заняття проводяться з використанням сучасного навчального обладнання та програмних продуктів. В період дослідницької практики за темою магістерської роботи студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження.

Ключові результати навчання:

Знання і розуміння:

 • Правової та методичної основи проведення оцінки земельних ресурсів та нерухомого майна;
 • Методів і засобів використання ГІС-технологій при оцінці нерухомості;
 • Нормативно-правового регулювання іпотечного кредитування
 • Методичних засад оцінки майнових прав.
 • Методологічних основ прогнозування та розвитку ринку нерухомості.
 • Принципів і способів здійснення державного контролю оцінки нерухомості.

Застосування знань:

 • Проведення нормативної та експертної грошової оцінки землі;
 • Проведення оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав;
 • Використання ГІС-технологій при оцінці нерухомого майна;
 • Планування та прогнозування розвитку ринку нерухомості для управлінських цілей;
 • Формування та рецензування звітів про оцінку;
 • Розроблення проектів регулювання ринків нерухомості та земельних ресурсів.

Формулювання суджень:

 • Здатність реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку земельних ресурсів;
 • Здатність застосовувати на практиці методи аналізу ринку;
 • Здатність виконувати економіко-планувальне зонування території;
 • Здатність розраховувати нормативну та експертну грошову оцінку земель використовуючи різні методичні підходи;
 • Здатність вирішувати питання використання нерухомості на користь вирішення соціально-економічних завдань.

Випускник в галузі експортної оцінки землі та нерухомого майна може займати такі посади: науковий співробітник (аналіз ринку нерухомості, соціально-економічних перспектив розвитку території, бізнес-планування, маркетингові дослідження ринку землі та нерухомого майна, розроблення нових методів оцінки), оцінювач (оцінка землі, нерухомого майна, паїв, цілісних майнових комплексів, майнових прав), викладач, асистент вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, консультант по маркетингу (ринок земель), керівник проектів та програм у сфері матеріального та нематеріального виробництва, керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу.

 

 

 

 

 

НАШІ УСПІХИ І ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК

Наші студенти та наші випускники – це наша гордість. Серед них, багато переможців предметних олімпіад та конкурсів наукових робіт, що підтверджує високий рівень підготовки на кафедрі. Серед наших випускників багато керівників, науковців, спеціалістів у сфері економіки, менеджменту, бізнесу, юриспруденції, природокористування та еколого-природоохоронної діяльності.

 

Навчання на кафедрі економіки біоресурсів та природокористування не обмежується навчальними аудиторіями. Наші студенти мають можливості для гармонійного розвитку особистості. Вони займаються у численних спортивних секціях (футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, настільний теніс, важка та легка атлетика, інші види спорту), гуртках художньої самодіяльності, приймають участь у творчих та культурно-масових заходах в межах та поза межами Університету. Працівники кафедри економіки біоресурсів та природокористування організовують та забезпечують сприяння у проведенні навчальних та пізнавальних екскурсій на передові підприємства та установи регіону, в природно-заповідні та визначні культурно-історичні місця України.