Інформація про освітні програми

«ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»


Навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» здійснюється в межах освітнього рівня «бакалавр».

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» характеризується високим рівнем актуальності, що обумовлено складністю і динамізмом процесів в сферах землекористування, землевпорядкування та охорони земель. Окрім цього, вагомим аргументом щодо посилення значимості спеціальності в сучасних умовах є активний розвиток, поширення та використання передових технологій в практичній діяльності геодезистів та землевпорядників. Зважаючи на це, основним завданням спеціальності є формування висококваліфікованого фахівця, спроможного забезпечувати весь комплекс геодезичних робіт (зйомку місцевості, обробку геодезичних вимірів, винесення їх на місцевість, забезпечення геодезичного контролю за будівництвом тощо) із використанням сучасного високотехнологічного обладнання; здійснювати комплексну професійну діяльність у сфері землевпорядкування (забезпечувати ефективне використання земель, їх охорону, здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства, забезпечувати ведення земельного обліку тощо); а також забезпечувати формування, обслуговування і використання даних земельного кадастру, землевпорядної документації і т.д.

Результатом навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» є здобуття професійних компетентностей, які дозволяють:

–    розробляти та приймати раціональні рішення щодо розпорядження і використання землі та об’єктів нерухомості, обґрунтовувати доцільність їх купівлі, продажу чи залучення інвестицій;

–    формувати нормативні землевпорядні документи, розробляти нормативно-кошторисну інформацію, документацію з відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

–    забезпечувати супровід оцінки землі та нерухомого майна, формувати обґрунтовані експертні висновки про їх вартість;

–    здійснювати експертизу землі, будівель та споруд на предмет їх відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

–    вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити поповнення та оновлення даних земельного кадастру.

Здобувши вищу освіту за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», випускник може працювати у сферах:

–    геодезії та землеустрою у системі Держгеокадастру;

–    відділах архітектури і містобудування;

–    інвентаризації та оцінки землі і нерухомого майна;

–    будівельних, дослідницьких та проектних організаціях;

–    на промислових підприємствах і в геодезичних організаціях;

–    в органах місцевого самоврядування.

 

«МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»


Навчання за спеціальністю «Менеджмент» здійснюється в межах освітньої програми «Менеджмент природокористування» за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр».

Освітня програма «Менеджмент природокористування» відіграє ключову роль в системі підготовки  керівних кадрів та висококваліфікованих фахівців із різних аспектів діяльності в природокористуванні. Більшість завдань і проблем, які постають перед людством в процесі використання природних ресурсів можна вирішити за допомогою інструментів і методів менеджменту. Тому, основним завданням спеціальності є формування фахівця, спроможного реалізовувати маркетингові функції в межах комплексу маркетингу, адмініструвати логістичну діяльність, здійснювати управління операційною діяльністю, управляти персоналом на засадах соціального партнерства, розробляти стратегії економічного та інноваційного розвитку організації, проектувати систему управління, діагностувати фінансово-господарську діяльність, розробляти мотиваційну систему та систему ефективного контролю діяльності, приймати та реалізовувати юридично обґрунтовані управлінські рішення з використанням інформаційних технологій. Забезпечувати раціональний і сталий процес природокористування суб’єктів господарювання відповідно до вимог законодавства та ринкових принципів ринкової економіки.

Фахівець з «Менеджменту природокористування» є компетентним у галузі управління організацією, змінами, проектами, якістю, процесами природокористування та ресурсозбереження, він також володіє цілісною системою знань із концептуальних еколого-економічних питань природокористування, що дозволяє йому приймати ефективні управлінські рішення в процесі господарської діяльності підприємств та організацій різних форм власності.

Здобувши вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент природокористування», випускники можуть працювати:

– керівниками підприємств та організацій, а також їх структурних підрозділів;

– провідними економістами в органах державного управління, органах місцевого самоврядування та громадських об’єднаннях;

– керівниками проектів, науковими співробітниками, консультантами, експертами, аудиторами в природоохоронній та інших галузях;

– викладачами університетів та інших навчальних закладів.