Кафедра

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Гевко Роман Богданович (Roman Hevko) –завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

 Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за напрямками:

– «МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «магістр»;

– «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр».

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування займає вагоме місце в системі вищої освіти і науки західного регіону України. Ми успішно працюємо в різних напрямах, що охоплюють розробку наукових і прикладних технічних рішень для секторів природокористування, агропромислового виробництва, машино- і приладобудування тощо. Наші освітні навчальні програми спрямовані на підготовку фахівців для таких важливих сфер суспільного та природо-економічного розвитку України, як менеджмент природокористування і геодезія та землеустрій.

Сьогодні гостро відчувається брак висококваліфікованих фахівців, спроможних успішно вирішувати проблеми, які постають в середовищі землеустрою, землевпорядкування, ведення і використання даних земельного кадастру, супроводу будівельної і землевпорядної документації, управління природними ресурсами, природокористування та інших. Відповідно до запитів ринку праці та економічної доцільності, навчання за спеціальностями «Геодезія та землеустрій» і «Менеджмент природокористування» передбачає системне засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навиків роботи із земельним кадастром, геодезичними, геоінформаційними, картографічними приладами, а також із прикладними геодезичними та управлінськими програмами. Такий комплексний підхід дозволяє нашим випускникам досить легко реалізовувати свій потенціал на ринку праці відповідно до професії.

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування володіє потужним кадровим потенціалом, що включає визнаних науковців і фахівців технічного та економічного профілів. Очолює кафедру доктор технічних наук (д.т.н), професор, заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України  Роман Богданович Гевко.

Також навчально-методичну та наукову роботу на кафедрі здійснюють: д.т.н., професор, академік Нью-Йоркської Академії наук США, академік Інженерної академії України Юрій Володимирович Дзядикевич; доктор економічних наук (д.е.н.), професор Тарас Григорович Дудар; доктор сільськогосподарських наук, професор Юрій Іванович Гайда; кандидат технічних наук (к.т.н.), доцент Андрій Орестович Вітровий; к.т.н., доцент Микола Васильович Буряк; к.т.н., доцент Руслан Іванович  Розум; к.е.н., доцент Роман Володимирович Волошин; к.е.н., доцент Ірина Василівна Любезна; старший викладач Василь Васильович Мельниченко.

Всі викладачі кафедри є винахідниками. За роки існування кафедри винахідники подали понад 130 заявок на винаходи та корисні моделі та одержали на них відповідні охоронні документи – патенти України. Це підтверджує високий рівень науково-технічних розробок. Матеріали винаходів, на які одержано патенти України, використовуються у навчальному процесі Тернопільського національного економічного університету.

Викладачі кафедри визнані «Кращими винахідниками Тернопільської області» у 2005-2016 рр. (д.т.н., професор Р. Б. Гевко; д.т.н., професор Ю.В. Дзядикевич; к.т.н., доцент Р. І. Розум; к.т.н., доцент А. О. Вітровий; к.т.н., доцент Буряк М.В.), та лауреатами обласної премії імені Івана Пулюя (д.т.н., професор Р. Б. Гевко; д.т.н., професор Ю.В. Дзядикевич; к.т.н., доцент Р. І. Розум; к.т.н., доцент Буряк М.В.).

Співробітники кафедри працюють над низкою госпдоговірних тем із загальним обсягом фінансування понад 100 тис. грн.